Shop

hair care

Silkamino™ Mega-Moisturising Shampoo,
Silkamino™ Mega-Moisturising Shampoo
£24.00

Silkamino™ Mega-Moisturising Shampoo

Silkamino™ Conditioning Leave-In Milk,
Silkamino™ Conditioning Leave-In Milk
£29.00

Silkamino™ Conditioning Leave-In Milk

Silkamino™ Mega-Moisturising Masker,
Silkamino™ Mega-Moisturising Masker
£27.00

Silkamino™ Mega-Moisturising Masker

Cocomino™ Glossing Shampoo,
Cocomino™ Glossing Shampoo
£24.00

Cocomino™ Glossing Shampoo

Cocomino™ Marula Cream Conditioner,
Cocomino™ Marula Cream Conditioner
£24.00

Cocomino™ Marula Cream Conditioner

T.L.C. Happi Scalp™ Scrub,
T.L.C. Happi Scalp™ Scrub
£33.00

T.L.C. Happi Scalp™ Scrub

Wild Marula™ Tangle Spray,
Wild Marula™ Tangle Spray
£24.00

Wild Marula™ Tangle Spray